Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220)
28 січня 2002 року №57
( у редакції наказ Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року №1220)
Затверджений у сумі Один мільйон чотириста сорок чотири тисячі вісімсот грн. 00 коп. 1 444 800 грн. 00 коп
(сума словами і цифрами)
Начальник відділу освіти Бородянської РДА
(посада)
В.І.Кухар
(підпис) (ініціали і прізвище)
24 грудня 2019року
(число, місяць, рік) МП
КОШТОРИС на 2020 рік
Озерське НВО "ЗОШ І-ІІ ст. дитячий садок" Бородянського відділу освіти
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Озера , Бородянський р-н, Київська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
(код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування) 06
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та 1011230 Надання допомоги дітям-сиротам та дятям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюються 18 років
та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не
застосовують програмно-цілбового методу)0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
( в т.ч.школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школам,ліцеями,гімназіями,колегіумами
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 1248000 196800 1444800
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 1248000 Х 1248000
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 0 196800 196800
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 196800 196800
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 0 0
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 Х 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 Х 0 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х 0 0
(розписати за підгрупами) Х 0 0
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х 0 0
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 Х 0 0
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів 25020200 Х 0 0
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 Х 0
(розписати за підгрупами) Х 0 0
інші надходження, у т.ч. Х 0 0
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) Х 0 0
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) Х 0 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) Х * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 1248000 196800 1444800
Поточні видатки 2000 1248000 196800 1444800
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 892600 0 892600
Оплата праці 2110 731600 0 731600
Заробітна плата 2111 731600 0 731600
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 161000 0 161000
Використання товарів і послуг 2200 354900 196800 551700
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 900 0 900
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 700 0 700
Продукти харчування 2230 111500 196800 308300
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8200 0 8200
Видатки на відрядження 2250 0 0
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 233600 0 233600
Оплата теплопостачання 2271 189100 0 189100
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0 0
Оплата електроенергії 2273 44500 0 44500
Оплата природного газу 2274 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0 0 0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0 0 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - 0 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0
Стипендії 2720 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 500 500
Капітальні видатки 3000 0 0 0
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0 0 0
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0 0 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0 0 0
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0
* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Керівник В.І.Духота
(підпис) (ініціали і прізвище)
В.о.головного бухгалтера Л.А.Кас'яненко
(підпис) (ініціали і прізвище)
24 грудня 2019 року
(число, місяць, рік)
МП**
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.